Finance

Opredelitev razmerja izplačil

Razmerje izplačil je delež dividend, ki jih podjetje izplača vlagateljem glede na prijavljeni čisti dobiček. Vlagatelji ga uporabljajo za oceno sposobnosti podjetja za izplačilo dividend. Iz razmerja lahko dobimo naslednje informacije:

  • Visoko razmerje kaže, da upravni odbor podjetja v bistvu ves dobiček preda vlagateljem, kar kaže, da se zdi, da notranja uporaba sredstev ni boljša. To je močan pokazatelj, da podjetje ne deluje več na nobenem rastočem trgu.

  • Nizko razmerje kaže, da se upravni odbor bolj ukvarja s ponovnim vlaganjem sredstev v posel, pri čemer se predpostavlja, da bodo vlagatelji namesto tega ustvarili donos s povečanjem svojih delnic na trgu.

  • Trend upadanja razmerja lahko kaže, da denarni tokovi podjetja upadajo, tako da je na voljo manj denarja za dividende.

  • Trend naraščanja kaže, da se denarni tokovi podjetja povečujejo, kar podjetju olajša podporo večjim izplačilom.

  • Razmerje izplačil, večje od 1: 1, ni vzdržno in bo sčasoma povzročilo nevarno zmanjšanje denarnih rezerv podjetja. Edina izjema je, kadar nedenarni odhodki, kot sta amortizacija, znižujejo čisti dohodek pod znesek dejansko ustvarjenih denarnih tokov.

Izračun razmerja izplačil se deli na znesek izplačanih dividend na delnico z zneskom čistega dobička na delnico, za katerega je formula:

Dividenda na delnico ÷ Čisti dobiček na delnico = razmerje izplačil

Razmerje izplačil je lahko zavajajoče, saj denarno postavko (izplačane dividende) primerja s postavko na podlagi nastanka poslovnega dogodka (čisti dobiček). Popolnoma mogoče je, da lahko podjetje poroča o visokih neto prihodkih, ne da bi imelo zadostne denarne tokove, ki bi podpirali velike delitve dividend, zato je lahko razmerje med obema številkama nejasno.

Z vidika vlagatelja mora biti razmerje enakomerno ali naraščajoče. V nasprotnem primeru bodo tisti vlagatelji, ki so delnice pritegnili zaradi prej zanesljivih dividend, prodali svoje delnice, kar bo povzročilo znižanje cene delnic družbe.