Finance

Opredelitev trditev

Trditve so sklop predstavitev poslovodne skupine, ki so bila vključena v računovodske izkaze in priložena razkritja, ki so jih pripravili. Revizorji v okviru svojih revizijskih postopkov raziščejo veljavnost teh trditev. Primeri trditev so:

  • Natančnost . Transakcije so zabeležene v dejanskih zneskih.

  • Razvrstitev . Transakcije so bile ustrezno predstavljene v računovodskih izkazih in priloženih razkritjih.

  • Popolnost . Vse transakcije, ki bi morale biti vključene v računovodske izkaze, so dejansko vključene.

  • Odrezati. Transakcije so bile zabeležene v pravilnem obračunskem obdobju.

  • Obstoj . Bilančne postavke so dejansko obstajale na datum bilance stanja.

  • Pojav . Transakcije, povzete v računovodskih izkazih, so se dejansko zgodile.

  • Vrednotenje . Vse postavke bilance stanja so izkazane v ustreznih vrednostih.