Finance

Opredelitev entitete

Entiteta je nekaj, kar ohranja ločen in razločen obstoj. V poslu je entiteta organizacijska struktura, ki ima svoje cilje, procese in evidence. Primeri subjektov so:

  • Samostojni podjetnik

  • Partnerstvo

  • Korporacija

Vsi ti subjekti imajo imena, ki se lahko razlikujejo od imen njihovih lastnikov. Podjetja so lahko neodvisno v lasti premoženja in prevzemajo obveznosti, čeprav lahko nekatere strukture subjektov (na primer samostojna podjetniška družba in nekatere oblike partnerstva) lastnikom omogočijo, da so odgovorni tudi za obveznosti svojih poslovnih subjektov. Od podjetja se lahko tudi zahteva, da predloži davčne napovedi in plača vladam za zasluženi dohodek.

V računovodstvu se transakcije evidentirajo in pripravijo računovodski izkazi za določeno podjetje. Ne bi smelo biti prepletanja med posli vlagateljev in posli, ki jih vodi subjekt v njihovi lasti.