Finance

Razumno zagotovilo

Razumno zagotovilo je visoka stopnja zanesljivosti glede bistvenih napačnih navedb, vendar ne absolutna. Razumno zagotovilo vključuje razumevanje, da obstaja verjetnost, da bistvenih napačnih navedb ne bo mogoče pravočasno preprečiti ali odkriti. Da bi dosegel razumno zagotovilo, mora revizor pridobiti dovolj ustreznih revizijskih dokazov, da zmanjša revizijsko tveganje na sprejemljivo nizko raven. To pomeni, da pri uporabi vzorčenja obstaja nekaj negotovosti, saj je možno, da bodo zamujene bistvene napačne navedbe.

Med izvajanjem revizije računovodskih izkazov cilji revizorja na visoki ravni vključujejo pridobitev razumnega zagotovila, da v računovodskih izkazih stranke ni pomembnih napačnih navedb, s čimer lahko revizor izrazi mnenje o tem, ali so računovodski izkazi predstavljeni pošteno v vseh pomembnih pogledih v skladu z veljavnim okvirom računovodskega poročanja (kot so splošno sprejeta računovodska načela).