Finance

Model prevrednotenja

Model prevrednotenja daje podjetju možnost, da ima osnovno sredstvo po prevrednoteni vrednosti. Po prevrednotenju je knjigovodski znesek poštena vrednost sredstva, zmanjšana za kasnejšo nabrano amortizacijo in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Po tem pristopu je treba še naprej redno prevrednotevati osnovna sredstva v dovolj rednih časovnih presledkih, da se knjigovodska vrednost v katerem koli obdobju bistveno ne razlikuje od poštene vrednosti. Ta možnost je na voljo samo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

Poštene vrednosti nekaterih osnovnih sredstev so lahko precej nestanovitne, kar zahteva prevrednotenje tako pogosto kot enkrat letno. V večini drugih primerov MSRP meni, da so prevrednotenja enkrat na tri do pet let sprejemljiva. Pri prevrednotenju osnovnega sredstva obstajata dva načina za obvladovanje amortizacije, ki se je nabrala od zadnjega prevrednotenja. Izbire so:

  • Prisiliti knjigovodsko vrednost sredstva, da je enaka na novo prevrednoteni vrednosti, tako da sorazmerno preračuna znesek nabrane amortizacije; ali

  • Odpravite nabrano amortizacijo glede na bruto knjigovodsko vrednost na novo prevrednotenega sredstva. Ta metoda je enostavnejša od obeh možnosti.

Za določitev poštene vrednosti osnovnega sredstva uporabite tržno oceno usposobljenega strokovnjaka za ocenjevanje vrednosti. Če je sredstvo tako specializirane narave, da tržne poštene vrednosti ni mogoče dobiti, potem uporabite alternativno metodo za določitev ocenjene poštene vrednosti. Primeri takih metod so uporaba diskontiranih prihodnjih denarnih tokov ali ocena nadomestitvenih stroškov sredstva.

Če se na volitvah uporabi model prevrednotenja in se zaradi prevrednotenja poveča knjigovodska vrednost osnovnega sredstva, se povečanje drugega vseobsegajočega donosa pripozna in akumulira v kapitalu na računu z naslovom „Presežek iz prevrednotenja“. Če pa povečanje odpravi zmanjšanje iz prevrednotenja za isto sredstvo, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu, pripoznajte prevrednotovalni dobiček v poslovnem izidu v obsegu prejšnje izgube (s čimer izgubo izbrišete).

Če prevrednotenje povzroči zmanjšanje knjigovodske vrednosti osnovnega sredstva, pripoznajte zmanjšanje poslovnega izida. Če pa je v presežku iz prevrednotenja tega sredstva kreditno stanje, pripoznajte zmanjšanje drugega vseobsegajočega donosa, da izravnate kreditno stanje. Zmanjšanje, pripoznano v drugem vseobsegajočem donosu, zmanjša znesek morebitnega presežka iz prevrednotenja, ki je že izkazan v kapitalu.

Če odpravi pripoznanje osnovnega sredstva, s tem povezan presežek iz prevrednotenja prenese v zadržani dobiček. Znesek tega presežka, prenesenega v zadržani dobiček, je razlika med amortizacijo na podlagi prvotne nabavne vrednosti sredstva in amortizacijo na podlagi prevrednotene knjigovodske vrednosti sredstva.