Finance

Opredelitev lastniškega kapitala

Kapital je neto znesek sredstev, ki so ga lastniki vložili v podjetje, plus morebitni zadržani dobiček. Izračuna se tudi kot razlika med vsoto vseh evidentiranih sredstev in obveznosti v bilanci stanja podjetja. Analitik rutinsko primerja znesek kapitala z dolgom, navedenim v bilanci stanja, da ugotovi, ali je podjetje pravilno kapitalizirano.

Koncept lastniškega kapitala se nanaša tudi na različne razpoložljive vrste vrednostnih papirjev, ki lahko zagotavljajo lastniški delež v korporaciji. V tem okviru se lastniški kapital nanaša na navadne delnice in prednostne delnice.

Za posameznika se lastniški kapital nanaša na lastniški delež v sredstvu. Na primer, oseba ima dom s tržno vrednostjo 500.000 dolarjev in 200.000 dolarjev za pripadajočo hipoteko, v domu pa ostane 300.000 dolarjev kapitala.