Finance

Kako v računovodstvu vzeti odpis

Ko se vrednost sredstva zmanjša, je treba del njegove knjigovodske vrednosti odpisati v računovodskih evidencah. Odpis je potreben, kadar je poštena vrednost sredstva pod njegovo knjigovodsko vrednostjo. Postopek odpisa vključuje naslednje korake:

  1. Določite znesek odpisa . Popolnoma mogoče je, da je treba odpisati le del zneska, evidentiranega v knjigi za sredstvo (znano kot njegova knjigovodska vrednost). Na primer, tržna vrednost osnovnega sredstva je zdaj lahko polovica njegove knjigovodske vrednosti, zato boste morda želeli odpisati le polovico njegove knjigovodske vrednosti. Vendar je kupec morda prenehal poslovati, zato je treba vse neplačane terjatve do te stranke popolnoma odpisati.

  2. Ustvari vnos . Ustvarite vnos v dnevnik, da odpišete ustrezen znesek sredstva. To bo dobropis na računu sredstva. Za debetni del vnosa obstajata dve možnosti. Lahko gre na račun odhodkov, če v preteklosti za sredstvo ni bila oblikovana nobena rezerva. Na primer, neposredni odpis terjatve bi bremenil račun odhodkov za slabi dolg. V breme je lahko tudi bremenitev za rezervo, ki je bila že vzpostavljena za izravnavo sredstva. Če na primer obstaja rezervacija za dvomljive račune, ki izravnava terjatve, bi bila bremenitev v breme računa popravkov.

  3. Prilagodite podrobne zapise . Kadar koli odpišete sredstvo, lahko to vpliva na podrobne evidence za račun. Ko na primer odpišete terjatev, se prepričajte, da osnovno zastarelo terjatev ne vsebuje več posebne terjatve, ki ste jo odpisali.

Možno je tudi odpis obveznosti, na primer ko posojilodajalec odpusti del ali celo posojilo. V tem primeru je vnos v breme računa obveznosti, da se zmanjša ali odpravi stanje obveznosti, in dobroimetje na račun dobička, saj transakcija bistveno poveča dobiček podjetja. Odpis obveznosti je razmeroma redek; v večini primerov se morajo podjetja spoprijeti z zmanjšanjem vrednosti svojega premoženja, zato je treba tam evidentirati odpise.