Finance

Zunanje računovodsko poročanje

Zunanje računovodsko poročanje vključuje računovodske izkaze, računovodske povzetke in z njimi povezana razkritja, ki se izdajo uporabnikom zunaj poročevalskega podjetja. Te podatke običajno uporabljajo upniki, posojilodajalci in vlagatelji za presojo uspešnosti podjetja in njegove sposobnosti poplačila dolgov. Zunanja računovodska poročila se lahko revidirajo, v tem primeru računovodskim izkazom priloži revizorjevo mnenje.