Finance

Uresničen dobiček

Do realiziranega dobička pride, ko je prodajna cena sredstva višja od njegove knjigovodske vrednosti. Šteje se, da je ta dobiček realiziran šele, ko je sredstvo odstranjeno iz računovodskih evidenc podjetja. Tako se dobiček uresniči šele, ko je povezano sredstvo prodano, podarjeno ali razstavljeno. Na primer, vlagatelj plača 1000 dolarjev za več delnic. Dve leti kasneje delnice proda za 1200 dolarjev. Njegov realizirani dobiček je 200 dolarjev razlike med nakupno ceno in prodajno ceno delnice. Dokler vlagatelj delnic ne proda, je vsak dobiček razvrščen kot nerealiziran dobiček. Nerealizirani dobički na splošno niso obdavčeni.

Ostvareni dobiček se prikaže kot obdavčljivi dohodek. Podjetje se lahko odloži za odložitev prodaje sredstva, če ve, da bo prišlo do pomembnega davčnega bremena. Lahko pa proda tudi druga sredstva, za katera bodo ustvarjene izgube, tako da bodo izgube izravnale realizirani dobiček, kar ima za posledico nižji davek ali sploh ne.