Finance

Načrt krčenja

Omejitev načrta sproži zmanjšanje ali odpravo nastanka dodatnih ugodnosti za zaposlene. Če se program zaslužkov omeji, je treba znesek stroškov predhodnega službovanja, ki je že zajet v nabranem drugem vseobsegajočem dohodku in je povezan s prihodnjimi leti službovanja, pripoznati v dobičku kot izgubo. Prav tako se lahko predvidena obveznost za dajatve poveča ali zmanjša z zmanjšanjem. To je zmanjšanje dobička v znesku, za katerega presega izgubo, vključeno v nabrani drugi vseobsegajoči donos. To je zmanjšanje izgube v znesku, za katerega presega kateri koli čisti dobiček, vključen v nabrani drugi vseobsegajoči donos. Zmanjšanje izgube je treba pripoznati v dobičku, kadar je znesek mogoče razumno oceniti in je zmanjšanje verjetno.Zmanjšanje dobička je treba pripoznati v dobičku, ko je načrt formalno začasno ustavljen ali prizadeti zaposleni prenehajo.