Finance

Kapitalska metoda

Pregled kapitalske metode

Računovodska kapitalska metoda se uporablja za obračunavanje naložbe organizacije v drugo podjetje (podjetje, v katero naloži). Ta metoda se uporablja samo, kadar ima vlagatelj pomemben vpliv na naložbo. Po tej metodi vlagatelj pripozna svoj delež v dobičku in izgubi podjetja, v katero naloži, v obdobjih, ko se ti dobički in izgube odražajo tudi v računovodskih izkazih podjetja, v katero naloži. Vsak dobiček ali izguba, ki ga naložbeni subjekt prizna, je prikazan v izkazu poslovnega izida. Prav tako vsak pripoznani dobiček poveča naložbo, ki jo evidentira naložbeni subjekt, medtem ko pripoznana izguba naložbo zmanjša.

Kapitalska metoda se uporablja samo, kadar lahko vlagatelj vpliva na poslovne ali finančne odločitve podjetja, v katero naloži. Če na naložbeno podjetje ni pomembnega vpliva, namesto tega vlagatelj za izračun svoje naložbe uporablja stroškovno metodo.

Uporaba kapitalske metode

Številne okoliščine kažejo na sposobnost vlagatelja, da ima pomemben vpliv na poslovno in finančno politiko podjetja, v katero naloži, vključno z naslednjimi:

 • Zastopanje upravnega odbora

 • Sodelovanje pri oblikovanju politike

 • Transakcije znotraj podjetja, ki so pomembne

 • Izmenjava vodstvenega osebja znotraj subjekta

 • Tehnološka odvisnost

 • Delež lastništva vlagatelja v primerjavi z lastništvom drugih vlagateljev

Če ima vlagatelj 20% ali več glasovalnega deleža v subjekt, v katerega naloži, to ustvarja domnevo, da ima vlagatelj, če ni dokazov o nasprotnem, pomemben vpliv na naložbo. Nasprotno pa, če je odstotek lastništva manjši od 20%, obstaja domneva, da vlagatelj nima pomembnega vpliva na naložbo, razen če lahko drugače dokaže takšno sposobnost. Bistveno ali celo večinsko lastništvo druge stranke v podjetju, v katero naloži, ne pomeni nujno, da ima vlagatelj tudi pomemben vpliv na naložbeno podjetje.

Če ima vlagatelj v lasti 20% ali več glasovalnih delnic v subjekt, v katerega naloži, morda še vedno ne bo imel pomembnega vpliva na subjekt, v katerega vlaga (čeprav so za dokazovanje trditve potrebni prevladujoči nasprotni dokazi). Sledi neinkluzivni seznam kazalnikov, na katere vlagatelj morda ne bo mogel pomembno vplivati:

 • Nasprotovanje vlagatelja v naložbenikov vpliv, kar dokazujejo tožbe ali pritožbe regulatornim organom.

 • Vlagatelj podpiše sporazum o odpovedi pomembnih pravic kot delničar.

 • Druga skupina delničarjev ima večinsko lastništvo in upravlja z njo ne glede na stališča vlagatelja.

 • Vlagatelj ne more pridobiti zadostnih informacij za uporabo kapitalske metode.

 • Vlagatelj ne more dobiti predstavništva v upravnem odboru podjetja, v katero naloži.

Računovodstvo po kapitalski metodi

Po kapitalski metodi vlagatelj začne kot izhodišče s stroški svoje prvotne naložbe v podjetje, v katero naloži, nato pa v naslednjih obdobjih pripozna svoj delež dobička ali izgube v naložbo, in sicer kot prilagoditve prvotne naložbe, kot je navedeno na bilanci stanja in tudi v izkazu poslovnega izida vlagatelja.

Delež dobička v naložbo, ki ga vlagatelj pripozna, se izračuna na podlagi odstotka lastništva vlagatelja v navadnih delnicah podjetja, v katero naloži. Vlagatelj mora pri izračunu svojega deleža v dobičku podjetja, v katero naloži, odpraviti tudi dobičke in izgube znotraj podjetja. Poleg tega, če naložbeno podjetje vlagatelju izda dividende, mora vlagatelj odšteti znesek teh dividend od knjigovodske vrednosti svoje naložbe v naložbeno podjetje.

Če naložbeno podjetje vpiše prilagoditve v drugem vseobsegajočem donosu, potem mora vlagatelj evidentirati svoj delež teh prilagoditev kot spremembe naložbenega računa z ustreznimi prilagoditvami kapitala. Morebitne prilagoditve naložbenega podjetja v drug vseobsegajoči donos vključujejo naslednje postavke:

 • Nerealizirani dobički in izgube iz vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo

 • Postavke v tuji valuti

 • Dobički in izgube, stroški predhodnega službovanja ali krediti ter prehodna sredstva ali obveznosti, povezane s pokojninami in drugimi pokojninskimi prejemki

Če naložbeni subjekt vlagatelja ne pošlje pravočasno svojih finančnih rezultatov, lahko vlagatelj izračuna svoj delež dohodka v naložbeno podjetje iz najnovejših finančnih informacij, ki jih dobi. Če obstaja časovni zamik pri prejemanju teh informacij, mora vlagatelj uporabiti isti časovni zamik za poročanje o rezultatih, v katere naloži, da bo dosleden.

Primer kapitalske metode

ABC International pridobi 30-odstotni delež v družbi Blue Widgets Corporation. V zadnjem poročevalnem obdobju Blue Widgets priznava 1.000.000 USD čistega dobička. V skladu z zahtevami kapitalske metode družba ABC od tega neto zneska dohodka evidentira 300.000 USD kot zaslužek od naložbe (kot je navedeno v izkazu poslovnega izida ABC), kar tudi poveča znesek naložbe (kot je navedeno v bilanci stanja ABC).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found