Finance

Definicija živine

Živina je govedo, prašiči, konji, perutnina, ovce in male živali, ki jih goji in goji kmetijski pridelovalec . Kmetija lahko redi živino za prodajo. Ko so živali na voljo in jih imajo na prodaj, lahko računovodja kmetije vrednoti živino po prodajni ceni, zmanjšani za morebitne stroške odstranjevanja. Ta možnost čiste iztržljive vrednosti je na voljo samo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

  • Za živali obstajajo zanesljive in uresničljive tržne cene, ki jih je mogoče zlahka določiti

  • Stroški odstranjevanja so nepomembni in predvidljivi

  • Živali so na voljo za takojšnjo dostavo

Živina ima tržno vrednost, ki se dodeli zalogi in se v izkazu poslovnega izida zabeleži tudi kot sprememba prihodka. Na koncu poročevalnega obdobja se količina gojene živine določi in vrednoti na podlagi tržne cene na koncu obdobja. To končno vrednotenje se nato primerja z vrednotenjem, ki je že na ustreznem računu zalog od začetka poročevalskega obdobja; razlika se evidentira v računu prihodkov.