Finance

Dobiček

Dobiček je pozitiven znesek, ki ostane po odštevanju nastalih stroškov od prihodkov, ustvarjenih v določenem časovnem obdobju. To je ena glavnih meril uspešnosti poslovanja, zato jo pozorno spremljajo vlagatelji in posojilodajalci.

Dobiček, ki iz tega izhaja, se morda ne ujema z zneskom denarnih tokov, ustvarjenih v istem obdobju poročanja; to pa zato, ker se nekatere računovodske transakcije, ki se zahtevajo na podlagi računovodskih časovnih razmejitev, ne ujemajo z denarnimi tokovi, na primer evidentiranje amortizacije.

Znesek prijavljenega dobička se nato prenese v zadržani dobiček, ki je prikazan v bilanci stanja podjetja. Ti zadržani dobički se lahko hranijo v podjetju za podporo nadaljnji rasti ali pa se lastnikom razdelijo v obliki dividend.

Donosnost je za zagonsko podjetje težko doseči, saj si prizadeva ustvariti bazo strank in še ni prepričan o najučinkovitejšem načinu delovanja.