Finance

Razpored

Urnik je podporni dokument, ki vsebuje dodatne podrobnosti ali dokaze za informacije, navedene v primarnem dokumentu. V poslovanju so potrebni urniki za dokazila o končnih stanjih, navedenih v glavni knjigi, in za dodatne podrobnosti o pogodbah. Primeri urnikov so:

  • Seznam ostarelih terjatev

  • Seznam zastarelih terjatev

  • Razčlenitev vseh osnovnih sredstev in z njimi povezane nabrane amortizacije

  • Razčlenitev celotnega inventarja in z njim povezanih stroškov

Urnik je tudi časovna premica za projekt. Na primer, urnik prikazuje dejavnosti, potrebne za dokončanje gradbenega projekta, skupaj z dodelitvami nalog, pričakovanim trajanjem nalog in doseženimi mejniki.